Rahoituslähteitä

Canemure-hankkeen ylläpitämä tietopankki rahoituksesta. Tämä sivusto on yleisesittely, varmista aina tiedot kunkin rahoituslähteen omilta sivustoilta tai mahdollisesta neuvontapalvelusta.

etusivu

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö myöntää tukea ja koordinoi tapoja, joilla esimerkiksi julkiset organisaatiot ja yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea avustusta omiin hankkeisiinsa.

Omia rahoitushakuja vaihtelevasti. Koordinoi joitain EU:n myöntämiä tukia.
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

Omia rahoitushakuja. Koordinoi oman alansa EU-tukiohjelmia.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahojen haku perustuu valtioneuvoston vuosittaiseen selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla.

Energiatuki, Business Finland
Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.

Maakuntaliitot
Maakuntaliitot välittävät tietoa ja koordinoivat monenlaisia alueellisia ja kansallisia rahoitushakuja. Osa maakunnista jakaa myös maakunnan kehittämisrahaa.

Rakennerahastot
Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Rahoittavat viranomaiset (ELY-keskukset, maakuntien liitot ja sosiaali- ja terveysministeriö) käynnistävät avoimia hakuja tarkemmin määriteltyihin teemoihin ja julkaisevat hakuja koskevia ilmoituksia.

Rahoitusmahdollisuudet vaihtelevat alueittain.
Euroopan maaseuturahasto
Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman kautta. Tukea voi hakea maaseudulla toimivien yritysten kehittämiseen ja muun muassa ympäristön tilaan, palveluihin ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin.

EU Life
EU:n LIFE-ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on hidastaa ilmastonmuutosta ja tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Haku kerran vuodessa.
Interreg Central Baltic
Central Baltic on EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuu rannikkoalueita neljästä Itämeren maasta.

Interreg Aurora
Interreg Aurora on tullut uutena EU-ohjelmana aiemman Interreg Pohjoisen tilalle. Ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Pohjoismainen yhteistyö - Norden
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti tekevät virallista pohjoismaista yhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja Pohjoismaiden neuvostossa.

Pohjoismaisen yhteistyön tukimahdollisuuksia on koottu Pohjoismaisen yhteistyön sivustolle.
Horisontti Eurooppa
Horisontti Eurooppa (Horizon Europe) on EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittava ohjelma vuosille 2021-2027, jatkeena Horisontti 2020 -ohjelmalle. Hakemuksen valmistelu ohjelmassa auki oleviin hakuihin vie usein kuukausia.

Vaativa hakuprosessi, asiantuntevaa apua suositellaan.
ELENA
Valmistelurahoitusta kestävän energian, asumisen ja liikenteen suuriin (yli 30M€) hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin.

Kaksivaiheinen jatkuva haku.
ESIR - Euroopan strategisten investointien rahasto
Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR tarjoaa rahoitusta taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. Investoinnit voivat kohdistua mm. energia-alaan, ympäristöön ja resurssitehokkuuteen, liikenteeseen, tieto- ja viestintäteknologiaan, inhimilliseen pääomaan, kulttuuriin ja terveyteen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Verkkojen Eurooppa (CEF)
CEF rahoittaa projekteja, joilla rakennetaan Euroopan liikenteen-, energian- ja tietoliikenteen runkoverkoston puuttuvia yhteyksiä.

Aurora-tietokanta
AURORA-tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea.

Ylläpidetty tietokanta tutkimuksen rahoitusmahdollisuuksista. Yli 400 rahoittajaa, mm. säätiöt löytyvät täältä kätevimmin.