ESIR - Euroopan strategisten investointien rahasto


Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä yksityisten investointien määrää, nopeuttaa talouden kasvua ja parantaa työllisyyttä Euroopassa. Euroopan investointipankin yhteydessä toimiva ESIR tarjoaa rahoitusta (mukaan lukien erilaiset rahoitusinstrumentit ja takausjärjestelyt) taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamiseksi. Investoinnit voivat kohdistua mm. energia-alaan, ympäristöön ja resurssitehokkuuteen, liikenteeseen, tieto- ja viestintäteknologiaan, inhimilliseen pääomaan, kulttuuriin ja terveyteen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Pääosan rahoituksesta on tarkoitus kohdistua infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosan pk-yrityksille, lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten T&K-hankkeille.

Hankkeiden oltava taloudellisesti kannattavia. ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta eikä rahoita hankkeita yksinään.

ESIR-neuvontapalvelu tarjoaa lisätietoa asiasta verkkosivuillaan sekä puhelinneuvontapalvelulla. ESIR-neuvontapalvelu toimii työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa.